Назва проблеми, над якою працює колектив навчального закладу:

   «Забезпечення якісної освіти через    вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, формування конкурентноспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій в навчанні»

Сьогодні підвищення професійного рівня викладача і майстра виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів не може обмежуватися тільки питаннями методики викладання загальноосвітніх предметів і предметів профтехциклу. Для працівників ПТУ особливо важливим стало набуття таких професійних та особистісних характеристик як: мобільність і гнучкість, здатність адаптуватись у соціальних змінах, бути конкурентоспроможними, готовими до успішного вирішення проблем у світі, що динамічно змінюється. Отже, методист повинен вміло допомогти викладачу бути здібним, творчим, сучасним, який зуміє навчити молоде покоління мудрості життя, піднести духовний рівень молоді, розвинути в неї сили і здібності, підвести її до нового способу мислення та дій.

Перед ліцеєм стоять завдання забезпечити сферу послуг кваліфікованими і мобільними на ринку праці робітниками, які могли б самостійно діяти і приймати отримані рішення у динамічних, нестандартних умовах, досконало володіти сучасними технологіями виробництва.

Робота з проблеми ліцею проводиться за такими напрямками методичної роботи:

комплексно - методичне забезпечення предметів і професій;
використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності;
психолого-педагогічна спрямованість з активною життєвою позицією

Мета: підвищення якості навчально-виробничого процесу, що відповідає сучасним вимогам, шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів.

В умовах практичної реалізації завдань оновлення змісту професійно-технічної освіти важливого значення набуває організація системної роботи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників, впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій. Практика показує, що джерела саморозвитку навчального закладу знаходяться у творчості педагогів, їх професійній майстерності, усвідомленні ними тих завдань, які стоять перед освітянськими закладами. Одним із найважливіших чинників, який стимулює зростання професійної майстерності педагогів, допомагає народженню власного педагогічного почерку, розвитку творчості в педагогічному колективі, прискорює формування передового досвіду в необхідному для навчального закладу напрямі є цілеспрямована робота над єдиною методичною проблемою. Проблемою, яка координує всю методичну роботу нашого ліцею, забезпечує єдність її цілей, завдань і напрямків, створює систему методичної допомоги.  Проблема надзвичайно актуальна, адже людство постійно перебуває в стані змін. Здатність сприймати зміни і творити їх – це найважливіша характеристика способу життя людини в ХХІ столітті. Маємо готувати людину, здатну до прийняття й створення змін, аби вона відчула, зрозуміла, сприйняла і сприяла отій інноваційності, оскільки нова ситуація в суспільстві диктує нові завдання.

В процесі роботи над проблемою кожен педагогічний працівник має можливість підвищити фаховий рівень, збагатити свої знання з діалектики та принципів розвитку української національної школи, на практиці апробувати нові педагогічні технології, доповнити їх власними педагогічними знахідками, що забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості. В системі науково-методичної роботи найбільш наближеною до педагогічного працівника ланкою є методичні комісії – основні масові методичні підрозділи, найбільш мобільні й динамічні за реалізацією поставлених завдань. Вони об'єднують педагогів за інтересами й створюють оптимальні умови для професійного й методичного зростання кожного педагогічного працівника, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в кінцевому результаті – на вдосконалення навчально-виховного процесу, якості підготовки кваліфікованих робітників. В контексті методичної проблеми вибрані проблеми всіх методичних комісій, які працюють в ліцеї. Обґрунтувавши вибір проблеми, довівши її актуальність, спланувавши роботу в контексті проблеми кожної методкомісії, кожного члена педагогічного колективу, в ліцеї проводиться велика робота щодо формування інтересу до даної проблеми, психологічної готовності працювати над впровадженням інновацій. У розвитку творчих здібностей викладачів, майстрів виробничого навчання, крім роботи в методичних комісіях, є значні резерви, одним з яких є використання нетрадиційних форм методичної роботи. Такі форми роботи використовуються у нас в рамках роботи шкіл підвищення педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, які традиційно діють в ліцеї.

Кваліфікація педагогічних працівників на 01.09.2017р

Методичні наробки викладачів та майстрів ліцею

Розробка уроку з англійскої мови за темою: "Наша планета", викладач Ракута О.О.

Розробка уроку з англійскої мови за темою: "Їжа", викладач Ракута О.О.

  Військова справа- відповідальна та почесна
  Досвід роботи Бєляєва Л.Л.
\   Досвід роботи Герасимюк Г.С.
\   Досвід роботи ГУЦ В.В.
\   Досвід роботи Кравченко І.О.
\   Друга Світова Панченко В.Є.
\   Регіональний компонент національно-патріотичного сімейного виховання на сучасному етапі
\   Формування професійної компетентності
  Досвід роботи Глушкової О.Є.
     

Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія


reliablecounter.com
Національна гаряча лініяНаціональна гаряча лінія